thứ 703062021

LAST_UPDATE01:54:26 PM

Home Thông báo Thông báo tổ chức Lớp cảm tình Đoàn

Thông báo tổ chức Lớp cảm tình Đoàn

 

THÔNG BÁO

V/v  mở Lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2015 - 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 53 HD/TWĐTN-BTC, ngày 24/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn “Về việc hướng dẫn kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”; thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích:

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới.

- Tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên đảm bảo tăng về số lượng, nâng cao chất lượng.

2- Yêu cầu:

- Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phải trang trọng đúng nghi thức và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đoàn viên mới được kết nạp. Tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên – Thanh niên.

- Thực hiện tốt quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng thanh niên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết quả học tập, lao động và công tác.

- Gắn việc kết nạp đoàn viên mới- Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đặc biệt là Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2013-2015.

II- CHỈ TIÊU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

            1- Chỉ tiêu cơ bản:

            - 100% chi đoàn giới thiệu thanh niên tiên tiến tham gia đăng ký học lớp cảm tình Đoàn.

- Các chi đoàn tổ chức cho thanh niên ưu tú chưa học Lớp cảm tình Đoàn đăng ký danh sách cho Thầy Toàn – Bí thư Đoàn trường.

- Đóng Lệ phí mua Sổ đoàn, nghị quyết, thẻ đoàn là 30.000đ/1 người

            2- Thời gian: Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện theo 03 đợt:

            - Đợt 1: Học lớp cảm tình Đoàn và viết bài thu hoạch

 + Thời gian: 8h00 Chủ Nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2015

+ Địa điểm: Hội trường Trệt cơ sở 1

            - Đợt 2: Viết thông tin Sổ đoàn, nghị quyết

+ Thời gian: 8h00 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015

+ Địa điểm: Hội trường Trệt cơ sở 1

            - Đợt 3: Kết nạp Đoàn

+ Thời gian: 8h00 Chủ Nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2015

+ Địa điểm: Hội trường Trệt cơ sở 1

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chặng đường lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên truyền thống 84 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2015), làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất tại địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn.

2- Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng thanh niên:

2.1- Công tác tạo nguồn

- Các cấp bộ Đoàn cần đánh giá công tác bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới trong thời gian qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những tồn tại và nguyên nhân đồng thời đề ra các giải pháp cho công tác kết nạp đoàn viên mới ở từng đối tượng, khu vực.

- Nắm thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến vào Đoàn.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, nhằm tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên, đội viên rèn luyện, phấn đấu; qua đó, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Việc phát triển đoàn viên mới phải quan tâm phát triển đoàn viên trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên dân quân người dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở các địa phương; chú trọng đến cả số lượng và chất lượng đoàn viên.

- Phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên, đội viên trưởng thành để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp. Coi đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn, đoàn viên.

2.2- Công tác bồi dưỡng

- Mở các lớp tập trung tìm hiểu về Đoàn (cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành. Những nơi khó khăn, đặc thù không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để cho thanh niên tiên tiến nghiên cứu sau đó kiểm tra nhận thức.

- Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết về Đoàn sau các lớp học bồi dưỡng theo hướng đơn giản, nghiêm túc, khoa học; nội dung kiểm tra tập trung vào các hiểu biết cơ bản về Đoàn thanh niên. Bài viết yêu cầu ngắn gọn, súc tích, không sao chép (có thể lồng ghép việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên bằng hình thức vấn đáp).

3- Tổ chức kết nạp đoàn viên:

- Lễ kết nạp đoàn viên mới cần được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc với đoàn viên mới.

4- Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên:

- Sau khi kết nạp cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn của Đoàn; tổ chức nghiên cứu, học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức đăng ký rèn luyện đoàn viên; thông tin thường xuyên cho đoàn viên nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế...

- Thông qua các đợt kết nạp đoàn viên lớp 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, rà soát các cơ sở Đoàn yếu kém, nơi chưa có tổ chức Đoàn, nơi không phát triển đoàn viên mới, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở và đẩy mạnh phong trào thanh niên ở cơ sở.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đoàn viên thông qua việc tổng kết các đợt thi đua; xem xét và làm lễ trưởng thành Đoàn cho những đoàn viên hết tuổi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tiến hành khảo sát nắm tình hình và lập danh sách thanh niên. Phân công đoàn viên theo dõi giúp đỡ thanh niên trưởng thành, thông qua đó tổ chức cho các đối tượng cảm tình Đoàn tham gia các hoạt động của chi đoàn.

- Phân loại chất lượng thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

- Thông qua hoạt động thực tiễn, các loại hình như: câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích và theo ngành nghề để bồi dưỡng thanh niên, lựa chọn những thanh niên tiên tiến, gương mẫu xét kết nạp vào Đoàn.

- Mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
vach ngan ve sinh mfc

Truong trung cap, truong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si trung cap, nganh duoc si trung cap,  tuyen sinh trung cap duoc tphcm tuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y sĩ đa khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, Y sĩ, dieu duong,  ke toan doanh nghiep, vach ngan ve sinh compacttuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan van phongxay dung dan dung, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap yo dau,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, trung cấp mầm non, sư phạm mầm non, nganh xay dung dan dung